21 – 2000

එක් කළෙවරක් වසා ඇති ඔර්ගල නළයක් ගිටාරයක එක් තන්තු වක් සමඟ අනුනාද වේ. තන්තුවේ දිග නළයේ දිග මෙන් 0.8 ගුණයකි. නළය හා තන්තුව යන දෙකම කම්පනය වන්නේ එවාහි මූලික සංඛ්‍යාතවලින් නම්, නළයේ ආන්ත ශෝධනය නොසළකා හැරිය විට,

1) 0.1

2) 0.2

3) 0.4

4) 0.8

5) 1.6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *