21-2000

වර්තනාංකය 1.40 වන ප්ලාස්ටික්වලින් තැනූ ප්‍රිස්මයක එක් මුහුණතක් මතට රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි ඒකවර්ණ ආලෝක කිරණයක් අභිලම්බ ව පතිත වේ. වාතයට නිර්ගමනය වන වර්තිත කිරණය වඩාත් හොඳින් පෙන්වන්නේ, (sin 45° = 1/ 1.42 )

  1.   a
  2.   b
  3.   c
  4.   d
  5.   e

(ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *