21

ඉහළින් ද වීදුරුවලින් ආවරණය වී ඇති ටැංකියක 5m පහළින් මත්ස්‍යයෙකු සිටියි. ඒ දකින මිනිසෙකු මත්ස්‍යයා සිටින ස්ථානය නිශ්චය කරගැනීම සඳහා LED ආලෝක කඳම්භයක් භාවිතා කරයි. ටැංකියට යොදා ඇති වීදුරුවේ ඝනකම 0.25m වේ. ජලයේ වර්තනාංකය 4/3 වීදුරුවල වර්තනාංකය 3/2 ද නම්, ඔහු ආලෝක කදම්බය එල්ල කළ යුක්තේ,

  1. මත්ස්‍යයාගේ දෘෂ්‍ය පිහිටුමට 3.25 m පහළිනි.
  2. මත්ස්‍යයාගේ දෘෂ්‍ය පිහිටුමට 3.92 m පහළිනි.
  3. මත්ස්‍යයාගේ දෘෂ්‍ය පිහිටුමට කෙළින් ය.
  4. මත්ස්‍යයාගේ දෘෂ්‍ය පිහිටුමට 3.92 m ඉහළිනි.
  5. මත්ස්‍යයාගේ දෘෂ්‍ය පිහිටුමට 3.25 m ඉහළිනි.

(ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *