21-1999

රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි ඒක කේන්ද්‍රික සන්නායක ගෝලයක් සහ ගෝලීය සන්නායක කබොළක් පිළිවෙලින් +q හා -q ආරෝපණ දරා සිටියි.පද්ධතියෙහි o කේන්ද්‍රයේ සිට අරීය දුර r සමග විද්‍යුත් ක්‍ෂේත්‍ර තීව්‍රතාව E හි විචලනය වඩාත් නිවැරදිව නිරූපණය කරන්නේ,

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

(ans:2)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *