21-1996

රූපයේ පෙන්වා ඇති ආකාරයේ හැඩයට නවා ඇති ABCD කම්බිය තුළ I ධාරාවක් ගලා යයි. AB හා CD සෘජු කොටස් වන අතර BC, අරය R වන වෘත්ත චාපයක හැඩය ගනී. θ කේන්ද්‍රයේ ඇති වන චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වයේ විශාලත්වය (θ රේඩියන වලින් දී ඇත.)

  1. μ0 I θ / 8πR
  2. μ0 I θ / 4πR
  3. μ0 I θ / 2πR
  4. μ0 I θ / 2 R
  5. μ0 I θ / R

(ans:2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *