21 – 1995

දෘශ්‍ය ආලෝකය වාතයේ සිට වීදුරු තුළට යෑමේ දී සිදුවන වෙනස්කම් සාරාංශ කොට දැක්විය හැක්කේ පහත සඳහන් කවරකින් ද ?

(Ans : 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *