21 – 1995

පටු නළයක් තුළ දුස්ස්‍රාවී ද්‍රවයක අනවරත ප්‍රවාහයේ ප්‍රවාහ සීඝ්‍රතාව සම්බන්ධව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය නොවනුයේ කුමක් ද?

(1) ප්‍රවාහ සීඝ්‍රතාව නළයේ දෙකෙළවර අතර පීඩන වෙනසට අනුලෝම වශයෙන් සමානුපාතික වේ.
(2) ප්‍රවාහ සීඝ්‍රතාව නළයේ විෂ්කම්භයේ හතරවන බලයට අනුලෝම වශයෙන් සමානුපාතික වේ.
(3) ප්‍රවාහ සීඝ්‍රතාව ද්‍රවයේ දුස්ස්‍රාවීතා සංගුණකයට ප්‍රතිලෝම වශයෙන් සමානුපාතික වේ.
(4)  ප්‍රවාහ සීඝ්‍රතාව නළයේ දිගට ප්‍රතිලෝම වශයෙන් සමානුපාතික වේ.
(5) ප්‍රවාහ සීඝ්‍රතාව නළය හරහා පීඩන අනුකුමණයෙන් ස්වායත්ත වේ.

(Ans – 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *