21-1994

සංඛ්‍යාතය ක්‍රමයෙන් අඩුවන පිළිවෙලට පහත සඳහන් විද්‍යුත් චුම්බක තරංග සඳහන් කල විට ලැබෙන නිවැරදි අනුක්‍රමය කුමක් ද ?

  • A) දෘශ්‍ය ආලෝකය
  • B) ඉතා උස් සංඛ්‍යාත (VHF) ටෙලිවිෂන් තරංග
  • C) අත්‍යුච්ච සංඛ්‍යාත (UHF) ටෙලිවිෂන් තරංග
  • D) ගුවන් විදුලි තරංග
  1. A, C, B, D
  2. A, B, C, D
  3. D, C, B, A
  4. D, B, C, A
  5. C, B, A, D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *