20 -1992


නිශ්චලතාවයේ පවතින උත්තෝලකයක(Lift) සීලිමෙහි , දුන්නක ආධාරයෙන් සිරස්ව ස්කන්ධයක් එල්ලා ඇතිවිට දුන්නේ ඇති වන විතතිය x0 බව සොයා ගන්නා ලදී.   මෙම උත්තෝලකය දැන් එහි ප්‍රවේගය (v) කාලය (t) සමඟ රූපයේ පෙන්වා ඇති අයුරු වෙනස් වන ආකාරයට සිරස්ව පහළට චලනය වීමට සැලැස්වුවහොත් දුන්නෙහි විතතිය (x) කාලය (t) සමඟ වෙනස් වන ආකාරය වඩාත්  හොඳින් නිරූපණය වන්නේ කුමකින් ද ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *