21-1991

ඕනෑම ද්‍රවයක් එයට අදාළ කිසියම් උසකට පිරවූ විට ද්‍රව පෘෂ්ඨය භාජනයේ බිත්තිය දක්වාම පැතැලි ආකාරයට පෙනෙන්නේ පහත පෙන්වා ඇති භාජන අතුරෙන් කිනම් භාජනයේ ද?

  1.      
  2.    
  3.    
  4.    
  5.    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *