21-1991

අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොසලකා හැරිය හැකි සර්වසමබැටරි දෙකක් R බාහිර ප්‍රතිරෝධයක් හා සම්බන්ධ කර ඇති අයුරු  (A) සහ (B) රූපවල දක්වා ඇත.(A) සහ (B) රූපවලින් දැක්වෙන පරිපථ වල R ප්‍රතිරෝධය හරහා යන ධාරාවන් අතර සම්බන්ධය වනුයේ,

               

  1. i1 = 2 i2
  2. i1 = i2
  3. i2 = 2 i1
  4. i1 = √2 i2
  5. i2 = √2 i1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *