21 -(1988)

බර W වූ ඝන අර්ධ ගෝලාකාර වස්තුවක් රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ඝනත්වය ρ වූ ද්‍රවයක් තුළ ගිලී සිටින සේ එල්වා ඇත. තන්තුවේ ආතතිය T ද අර්ධ ගෝලයේ පැතලි පෘෂ්ඨයේ ක්‍ෂේත්‍රඵලය A ද නම් ද්‍රවය මඟින් අර්ධ ගෝලයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨය මත යොදන සම්ප්‍රයුක්ත බලයෙහි විශාලත්වය,

1) W + T + Ahρg
2) W – T + Ahρg
3) W – T – Ahρg
4) -W + T + Ahρg
5) -W – T + Ahρg

( Ans : 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *