19 -1987

රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි සමාන්තර ඒක වර්ණ ආලෝක කදම්බයක් වම් පැත්තෙන් ප්‍රකාශ මූලාවයවයක් මත පතිත වී දකුණු පැත්තෙන් පිට වී යයි. ප්‍රකාශ මූලාවයවය විය හැක්කේ,

1) අවතල කාචයකි.
2) ආනත වූ වීදුරු කට්ටියකි.
3) හැඩි (රළු) කරන ලද මුහුණතක් සහිත ප්‍රිස්මයකි.
4) වක්‍ර දර්පනයකි.
5) උත්තල කාඩයකි.

(Ans : 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *