2020-15-8

සන්නායක කම්බියකට යොදන ලද විභව අන්තරය නියතව තබා එහි දිග අර්ධයක් කළහොත් මධ්‍යයන ප්ලාවිතා ප්‍රවේගය,

(1) 1/4 ක් වේ.                                        (2) අර්ධයක් වේ.                         (3) නියතව පවතී. (4) දෙගුණයක් වේ.                           (5) 4 ගුණයක් වේ.

Ans;  04

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *