2020-15-7

ආසන්නව පවතින වස්තුවල ඡායාරූප ගැනීමට සකසා ඇති කැමරාවක කාචයේ නාභීය දුර 22.0mm වේ. කාචය හා කැමරා තිරය (film) අතර තිබිය හැකි උපරිම දුර 33.0mm වේ. මෙමඟින් ඡායාරූප ගත කළ හැකි ආසන්නතම වස්තුවේ ඡායාරූපයේ විශාලනය වන්නේ,

(1)0.5  (2)2  (3)2.5  (4)0.4  (5)1

Ans; 01

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *