2020-15-6

යම් ග්‍රහවස්තුවක් වටා කක්‍ෂගත වූ චන්ද්‍රිකාවක් පිළිබඳව පහත ප්‍රකාශ අතුරින් වැරදි වන්නේ කුමක්ද?
(1) එහි චාලක ශක්තිය සැම විටම ධන අගයකි.
(2) එහි විභව ශකිතිය සැම විටම සෘණ අගයකි.
(3) එහි මුළු ශකිතිය සෑමවිටම සෘණ අගයකි.
(4) ඝර්ෂණය නිසා එහි ශක්තිය හානි වුවහොත් එහි කක්‍ෂයේ අරය අඩුවේ.      (5) භූ ස්ථාවර චන්ද්‍රිකාවක කක්‍ෂයේ අරය එහි ආවර්ත කාලය මත රඳා නොපවතී.

Ans; 05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *