2020-15-5

05. තන්තු හා නළ කම්පනයේදී ඇතිවන ස්ථාවර තරංග පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.
(A) තන්තුවල ඇතිවන ස්ථාවර තරංගවලදී ඇතිවන විස්ථාපන නිෂ්පන්ද සංඛ්‍යාව සෑම විටම විස්ථාපන ප්‍රෂ්පන්ද සංඛ්‍යාවට සමානය.
(B) නළවල ස්ථාවර තරංග ඇති වීමේදී ඇතිවන පීඩන නිෂ්පන්ද සංඛ්‍යාව විස්ථාපන නිෂ්පන්ද සංඛ්‍යාවට සමාන වේ.
(C) තන්තුවක නියත දිගක් කම්පනය වීමේදී ඇතිවන පුඩු ගණන වැඩි වත්ම කම්පන සංඛ්‍යාතය හා කම්පන විස්තාරය වැඩිවේ.

මින් අසත්‍ය වන්නේ

(1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) B,C පමණි. (4) A,C පමණි. (5) A,B,C පමණි.

Ans; 05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *