2020-15-49

රූපයේ දැක්වෙන්නේ සුමට තලයක් මත තබා ඇති ස්කන්ධය m බැගින් වූ සර්වසම කුට්ටි දෙකකි. A කුට්ටිය ඉදිරිපස බිත්තියට නොබුරුල් තිරස් තන්තුවක් මගින් සම්බන්ධ කර ඇති අතර B කුට්ටිය පසුපස බිත්තියට තිරස් දුන්නකින් සම්බන්ධ කර ඇත. ට්‍රොලියේ චලිතය සමඟ A හා B සම්බන්ධව කර ඇති පහත ප්‍රකාශ වලින් සත්‍ය වන්නේ, (ද්‍රවයේ දුස්ස්‍රාවී බල නොගිනිය හැක)

(A) ට්‍රොලිය ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් චලිතවන විට දුන්නේ හෝ තන්තුවේ කිසිදු බලයක් ඇති නොවේ.
(B) එකවරම ට්‍රොලිය ත්වරණය කළ විට තන්තුව ඇඳෙන අතර දුන්න සම්පීඩන වන අතර තන්තුව හා දුන්න මගින් කුට්ටිමත බල සමාන වේ.
(C) ට්‍රොලිය මන්දනය කරන විට ් කුට්ටිය ඉදිරි බිත්තිය දෙසට චලිත වේ.

මින් නිවැරදි වන්නේ,
(1) A,B පමණි.                            (2) A,C පමණි.                             (3) A,B,C සියල්ලම.
(4) B පමණි.                                (5) C පමණි.

Ans; 03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *