2020-15-48

රූපයේ දැක්වෙන කම්බි ඇටවුමේ බාහිර වෘත්ත චාපයේ අරය R2 ද, අභ්‍යන්තර වෘත්ත චාපයේ අරය R1 ද වේ. θ කෝණය රේඩියන්වලින් දී ඇත. P ලක්‍ෂයේ චුම්භක ස්‍රාව ඝනත්වය කොපමණද?

                               

Ans; 01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *