2020-15-46

සර්වසම සිලින්ඩර සහ තහඩු සහිත පද්ධතියක් රූපයේ දැක්වේ. කිසිම ස්පර්ශ පෘෂ්ඨ දෙකක් අතර ලිස්සීමක් නොමැති අතර පහළ සහ ඉහළ තහඩුවල වේග පිළිවෙලින් V සහ 2V වේ. තහඩු තිරස්ව පවතී. සිලින්ඩරවල කෝණික ප්‍රවේගය වන්නේ,

(1) V/R
(2) 3V/2R
(3) 2V/R
(4) 3V/R
(5) V/2R

Ans; 02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *