2020-15-45

පහත පරිපථයේ r හා 2R ලෙස ආකාර 2කින් යුතු ප්‍රතිරෝධ සවිකර ඇත. P හා Q ලක්‍ෂ අතර සමක ප්‍රතිරෝධය සොයන්න

 

 

 

 

Ans; 02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *