2020-15-44

විද්‍යුත් ගාමක බලය E හා අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය r වූ කෝෂයක් R1,R2,R3,R4,R5 ලෙස වූ ප්‍රතිරෝධක 5ක් සහ ස්විචයක් (s) යොදාගෙන පහත පරිපථය සකසා ඇත. ඒ පිළිබඳව දී ඇති වගන්ති සලකන්න.

(A) ස්විචය සංවෘත කළ විට R2 හරහා විභව අන්තරය වැඩි වේ.
(B) ස්විචය සංවෘත කළ විට කෝෂයේ අග්‍ර අතර විභව අන්තරය අඩු වේ.
(C) ස්විචය විවෘතව තිබියදීම R2 වෙනුවට ඊට වැඩි ප්‍රතිරෝධයක් සවි කළේ නම් එවිට R5 හරහා විභව අන්තරය වැඩි වේ.
(D) ඉහත කෝෂය එම විද්‍යුත් ගාමක බලයම ඇති පරිපූර්ණ කෝෂයකින් ප්‍රතිස්ථාපනය කළ විට ද, ඉහත A හා B වගන්ති සත්‍ය වේ.

මින් නිවැරදි වන්නේ,
(1) A පමණි.                                         (2) A,B පමණි.                                    (3) B,C පමණි.
(4) C,D පමණි.                                    (5) A,C,D පමණි.

Ans; 03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *