2020-15-43

දෙකෙළවර මුද්‍රා තබන ලද ඒකාකාර සිහින් නළයක් තුළ 5cm දිග රසදිය කෙන්දක් පවතී. නළය තිරස් විට රසදිය කෙන්ද දෙපස P පීඩනයක පවතින සමාන දිගැති වායු කඳක් පවතී. නළය සිරසට 600 ක් ආනත කළ විට රසදිය කදට ඉහළ හා පහළ ඇති වායු කඳන්වල දිග පිළිවෙලින් 46cm හා 44cm වේ. පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය නියත නම්, P හි අගය (Hgcm)

(1) (55x 46)/45                                (2) (55×46)/44                                    (3) 55                      (4)(110×46)/45                                (5)(110x 46)/44

Ans; 01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *