2020-15-42

තිරස් U නළයක ද්‍රවයක් අඩංගු වේ. එහි බාහු දෙක t1 හා t2 උෂ්ණත්වවල පවත්වාගෙන ඇත. බාහුවල ද්‍රව කඳන්වල උසවල් l1 හා l2 වේ. ද්‍රවයේ පරිමා ප්‍රසාරණතාව වන්නේ, (නළයේ ප්‍රසාරණතාව නොගිණිය හැක.)

                                                 

Ans;  01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *