2020-15-41

ස්කන්ධය m ද, දිග l ද හරස්කඩ අරය r ද වන එකම ද්‍රව්‍යයෙන් සාදා නොමැති. සිලින්ඩරයක ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය සිලින්ඩරයේ අක්‍ෂය මත එහි ජ්‍යාමිතික කේන්ද්‍රයේ සිට l/4 ක දුරින් පවතී. සිලින්ඩරය ඝනත්වය ρ වූ ද්‍රවයක් තුළ තැබූ විට ගිලී පාවේ. ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය හරහා යන අක්‍ෂය වටා සිලින්ඩරයේ අවස්ථිතික ඝූර්ණය I වේ. දැන් මෙම සිලින්ඩරය ඝනත්වය ρ වූ ද්‍රවය තුළ අක්‍ෂය තිරස්වන පරිදි තබාගෙන එක්වරම නිදහස් කරයි. නිදහස් කරන මොහොතේ A ලක්‍ෂ්‍යයේ කෝණික ත්වරණය වන්නේ,

             

Ans; 04

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *