2020-15-39

අභ්‍යන්තර අරය b හා බාහිර අරය c වූ කුහර ලෝහ ගෝලයක් තුළ ඒක කේන්ද්‍රීයව අරය a වූ ඝන ගෝලයක් රඳවා ඇත. ඝන ගෝලයට Q ආරෝපඛයක් ලබා දුන් විට කේන්ද්‍රයේ සිට ඉවතට විද්‍යුත් ක්‍ෂ්ත්‍ර තීව්‍රතාව (E) දුර (r) සමඟ විචලනය නිවැරදිව දැක්වෙන ප්‍රස්තාරය තෝරන්න.

Ans; 03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *