2020-15-38

රූපයේ දැක්වෙන පරිපථයේ R1 ප්‍රතිරෝධයේ අගය සමඟ R2 හරහා ඇති විභව අන්තරය (V) විචලනය නිවැරදිව දක්වා ඇති ප්‍රස්තාරය තෝරන්න.

 

 

                                           

Ans; 02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *