2020-15-36

තාප සන්නායකතාව K හා 2K වන ද්‍රව්‍ය දෙකකින් තැනී ඇති කුට්ටියක් සළකන්න. පිටත පෘෂ්ඨවල උෂ්ණත්ව පිළිවෙලින් T2 හා T1 (T2 >T1) ද, ස්ථරවල ඝනකම් x හා 4x ද වේ. අනවරත අවස්ථාවේ දී කුට්ටිය හරහා තාපය සන්නයනයවන සීඝ්‍රතාවය {(A(T2-T1)K/x}=f නම්, f වනුයේ,

(1) 2/3
(2) 1/2
(3) 1
(4) 1/3
(5) 3

Ans; 04

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *