2020-15-35

පහත රූපයේ පරිදි සෘජුකෝණී ප්‍රිස්මය මතට එහි පෘෂ්ඨයට ලම්භකව පතිත වන කිරණයක් රූපයේ පරිදි එම පෘෂ්ඨයෙන්ම පතන කිරණයට සමාන්තරව නිර්ගත වේ. ඒ සඳහා ප්‍රිස්මය තනා ඇති ද්‍රව්‍යයේ වර්තනාංකයට තිබිය හැකි අවම අගය වනුයේ,

(1) 2
(2) 1/2
(3) √3/2
(4) 2/√3
(5) 1.5

Ans; 01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *