2020-15-34

රූපයේ පරිදි වස්තුවක් පොළොවේ සිට සිරස්ව ඉහළට විසි කරන අතර එය සමාන උසැති හා එකම පරතරයකින් සවිකර ඇති කවුළු 3ක් පසුකර යයි. වාත ප්‍රතිරෝධය සැලකිය යුතු තරම් පවතී.

(A) එක් එක් කවුළුව පසු කරන විට වස්තුවේ මධ්‍යන්‍ය ප්‍රවේග V1>V2>V3 සම්බන්ධය සපුරයි.
(B) එක් එක් කවුළුව පසු කිරීමට ගතවන කාලය t1<t2<t3 සම්බන්ධය සපුරයි.
(C) කවුළු පසු කරන විට වස්තුවේ ත්වරණය a1=a2≠a3 සම්බන්ධය සපුරයි.
(D) එක් එක් කවුළුව හරහා යන විට සිදුවන ප්‍රවේග වෙනස Δ V1<ΔV2<ΔV3 සම්බන්ධය සපුරයි.

මින් නිවැරදි වන්නේ,
(1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) C,D පමණි.
(4) A,B පමණි. (5) A,B,D පමණි.

Ans; 05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *