2020-15-33

එකක් වානේවලින්ද, අනෙක තඹවලින්ද, සෑදූ විෂ්කම්බය 0.25cm ක් බැගින්වන කම්බි දෙකක් රූපයේ පරිදි ස්කන්ධවලට සම්බන්ධ කර ඇත. වානේ කම්බියේ නොඇදි දිග 1.5m ද, තඹ කම්බියේ නොඇදි දිග 1m ද වේ. වානේවල යංමාපාංකය 2.0×1011 Pa සහ තඹවල යංමාපාංකය 1.0×1011 11 වේ. කම්බිවල ස්කන්ධ නොගිණිය හැක. වානේ හා තඹ කම්බිවල විතතීන් අතර අනුපාතය(Δl වානේ/Δlතඹ) වන්නේ,

(1) 0.62 (2) 1.25 (3) 1.69
(4) 1.48 (5) 1.51

Ans; 02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *