2020-15-32

ස්කන්ධය 58kg වූ මිනිසෙක් පොළොවේ සිට h උසකින් පවතී. හෙලිකොප්ටරයකින් පනියි. පනින අවස්ථාවේ ඔහුට හරියටම සිරස්ව පහළින් පොළොව මත පිහිටි ලක්‍ෂ්‍යයේ සිට 1m ක් දුරින් විලක් තිබෙනු නිරීක්‍ෂණය කරයි. ඔහු වහාම සිය කබාය ගලවා විලෙන් ඉවත දිශාවට විසි කරයි. කබායේ ස්කන්ධය 2kg කි. මේ නිසා ඔහු හරියටම විල් බැම්මට වැටුනේ නම්, කබාය ගැනීමට ඔහුට ඇවිද යාමට සිදුවන අවම දුර වන්නේ, (වාත ප්‍රතිරෝදය නොගිනිය හැක. පනින මොහොතේ පොළොවට සාපේක්‍ෂව ඔහුගේ වේගය ශූන්‍ය වේ.)

(1) 15 m                (2) 29 m               (3) 30 m      (4) 35 m              (5) 40 m

Ans; 03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *