2020-15-31

අනන්ත දිගැති තිරස් සෘජු කම්බියක් 15A ධාරාවක් රැගෙන යයි. ඊට 7.5cm දුරින් තැබූ දිග 30cmහා පළල 10cm වන සෘජුකෝණාස්‍රාකාර කම්බි පුඩුවක් 30Aධාරාවක් රැගෙන යයි. තිරස් සෘජු කම්බිය අචල නම් එමගින් කම්බි පුඩුව මත ඇතිවන බලයේ විශාලත්වය හා දිශාව වන්නේ කුමක්ද?

(1) 2.1x 10-4 N කම්බිය දෙසට.
(2) 2.1x 10-4 N කම්බියෙන් ඉවතට.
(3) 5.1x 10-4 N කම්බිය දෙසට.
(4) 5.1x 10-4 N කම්බියෙන් ඉවතට.
(5) 2.7x 10-3 N කම්බිය දෙසට.

Ans; 02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *