2020-15-30

එක්තරා ගෘහසුථ විදුලි උපකරණයක 60W,  240V ලෙස සඳහන් කර ඇත. එමගින් පහත කුමක් නිගමනය කළ හැකිද?

(A)උපකරණයට කුමන වෝල්ටීයතාවක් සැපයුව ද එයට ලැබෙන්නේ 240V කි.
(B) උපකරණයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය 960Ω කි.
(C) උපකරණය ප්‍රශස්ත අයුරින් ක්‍රියා කරන විට එතුලින් 0.25A ධාරාවක් ගලයි.
(D) උපකරණය නිසි පරිදි ක්‍රියා කරන විට 60W ක්‍ෂමතාවක් ප්‍රයෝජනවත් ලෙස ප්‍රතිදානය වේ.

(1)A පමණි.                                (2) A,B පමණි.                              (3) B,C පමණි.
(4) B,C,D පමණි.                      (5) A,C,D පමණි.
Ans; 03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *