2020-15-3

ලේසර් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ කර ඇති පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

(A) රූපයේ ඇති ලේසර් ක්‍රියාවලියේදී නිපදවන ලේසර් පෝටෝනයක සංඛ්‍යාතය(E2-E1)/hවේ.
(B) ශක්තියE3 හා ශක්තිය E2 වන මට්ටම් අතර උත්තේජිත විමෝචන ක්‍රියාවලිය සිදුවෙමින් ලේසර් පෝටෝන මුදා හරී.
(C) ලේසර් කිරණ ධ්‍රැවණය කළ හැක.
(D) රූපයේ ඇති ලේසර් ක්‍රියාවලිය මගින් සුදු වර්ණ ආලෝක කදම්භයක් ලැබේ.

මින් අසත්‍ය වන්නේ

(1) A,D පමණි. (2) B,D පමණි. (3) B,C පමණි. (4) A,C,D පමණි. (5) B,C,D පමණි.

Ans; 02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *