2020-15-28

ඝනත්වය ρ වූ කුඩා වස්තුවක් පොකුණක ද්‍රව පෘෂඨයේ සිට h උසක සිට නිදහස් කරයි. ජලයේ ඝනත්වය ρ වන අතර ρ > ρ වේ. සියලුම දුස්ස්‍රාවී බල නොගිනිය හැකි නම් මේ පිළිබඳ කර ඇති පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

(A) පොකුණට වැටෙන මොහොතේ වස්තුවේ වේගය √2gh ක් වේ.
(B) පොකුණ තුළදී වස්තුව (ρ/ρ’-1)g ක විශාලත්වය සහිත ඉහළ දිශාවට වූ ත්වරණයක් අත් විදියි.
(C) වස්තුව නැවත ද්‍රව පෘෂ්ඨයට නොපැමිණේ.

මින් නිවැරදි වන්නේ,
(1)A පමණි.                             (2) A,B පමණි.                         (3) B,C පමණි.
(4) B පමණි.                           (5) A,B,C සියල්ලම.

Ans; 05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *