2020-15-26

ළමයෙක් මුහුද අසල ඇති උස බැම්මක් උඩ සිට ගල් කැටයක් තිරසට 300 ක් ආනතව ඉහළට 40ms-1 ප්‍රවේගයෙන් විසි කරයි. වාත ප්‍රතිරෝධය නොගිණිය හැක. ගල් කැටය ජල පෘෂ්ඨය ස්පර්ශ කරන අවස්ථාවේ බැම්ම පතුලේ සිට එයට ඇති තිරස් දුර කොපමණද?

 

 

Ans; 03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *