2020-15-25

දිග l වන කුහර සිලින්ඩරයක අභ්‍යන්තර හා බාහිර අරයන් x හා y වේ. එය සෑදූ ලෝහයේ ප්‍රතිරෝධතාව ρ වේ. සිලින්ඩරයේ දෙකෙලවර සමාන ප්‍රතිරෝධය කොපමණද?

         

Ans; 02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *