2020-15-24

ආලෝක කිරණයක් වර්තනාංකය n වූ මාධ්‍යයක සිට වාතයට ගමන් කරයි. අතුරු මුහුණත මතට පතිත කෝණය (i) සමඟ කිරණයේ අපගමන කෝණය (d) හි විචලනය නිවැරදිව දැක්වෙනුයේ,

Ans; 01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *