2020-15-23

දුස්ස්‍රාවී බලය ද ඝර්ෂණය සේම චලිතයට එරෙහි බලයක් වේ. නමුත් එය ඝර්ෂණ බලයට සෑම අතින්ම සමාන නොවේ. මේ සම්බන්ධව ඇති පහත ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය වන්නේ,

(P) දුස්ස්‍රාවී බල වේගය මත රඳා පවතින නමුත් ඝර්ෂණය රඳා නොපවතී.
(Q) දුස්ස්‍රාවී බලයත් ඝර්ෂණ බලයත් දෙකම වේගය මත රඳා පවතී.
(R) දුස්ස්‍රාවී බලය උෂ්ණත්වය මත රඳා පවතින නමුත් ඝර්ෂණය රඳා නොපවතී.
(S) දුස්ස්‍රාවී බල ස්පර්ෂ වර්ගඵලය මත රඳා නොපවතින අතර ඝර්ෂණය ද එසේමය.

මින් නිවැරදි වන්නේ,
(1) P පමණි.                                   (2) S පමණි.                                     (3) P,Q පමණි.
(4) P,R පමණි.                              (5) P,R,S පමණි.

Ans; 04

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *