2020-15-22

සර්වසම හිස්වැසුම් දෙකක් පැළඳගත් A හා B ළමුන් දෙදෙනෙක් සීසෝවක කෙළවර ඉදගෙන සිටී. හිසුවැසුම ද සහිතව එක් එක් ළමයාගේ ස්කන්ධය M බැගින් වේ. හිස්වැසුමක ස්කන්ධය M/25 කි. මෙම අවස්ථාවේ සීසෝව තිරස්ව පවතී. දැන් B සිය හිස් වැසුම ගලවා විසිකරන අතර එය දණ්ඬේ වම් අර්ධයේ මධ්‍ය ලක්‍ෂ්‍යය වන Q මත පතිත වේ. සීසෝව නැවතත් සමතුලිත කිරීමට දණ්ඬේ දකුණු අර්ධයේ මධ්‍ය ලක්‍ෂ්‍යය ඡ මත තැබිය යුතු ස්කන්ධය වන්නේ,

(1) 0.05M
(2) 0.12M
(3) 1.02M
(4) M
(5) 0.15M

Ans; 02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *