2020-15-19

අභ්‍යන්තර අරය r වූ ඒකාකාර වීදුරු නළයක් මැදින් එය සර්වසම කොටස් දෙකකට බෙදෙන සේ කපාටයක් ඇත. ආරම්භයේ දී කපාටය හොදින් වසා ඇත. නළයේ A කෙළවර අරය r වූ සබන් පටලයක්ද, B කෙළවර අරය 2r වූ සබන් පටලයක් ද පවතී. දැන් කපාටය විවෘත කළේ නම් සිදුවන්නේ,

(1) A කෙළවරේ සිට B දක්වා වාතය ගලායයි. සබන් පටලයේ අරය වෙනසක් නොවේ.
(2) A සිට B ට වාතය ගලා එයි. A කෙළවර පටලයේ අරය අඩුවේ.
(3) කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවේ.
(4) B සිට A ට වාතය ගලා එයි. A වල පටලයේ අරය වැඩිවේ.
(5) ඉහත කිසිවක් නොවේ.

Ans; 02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *