2020-15-18

ප්‍රකාශ විද්‍යුත් ආවරණය පිළිබඳව පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

(A) පතිත ආලෝකයේ සංඛ්‍යාතය සමඟ ප්‍රකාශ ධාරාවේ නැවතුම් විභවය වැඩි වේ.
(B) පතිත ආලෝකයේ තීව්‍රතාව සමඟ ප්‍රකාශ ඉලෙක්ට්‍රෝනවල උපරිම චාලක ශක්තිය වැඩි වේ.
(C) පතිත ආලෝකයේ තීව්‍රතාව නියත නම් ප්‍රකාශ තහඩුව කුමන ලෝහයෙන් සාදා තිබුන ද, ප්‍රකාශ ධාරාව එකම වේ.

මින් නිවැරදි වන්නේ,
(1) A පමණි.                                         (2) B පමණි.                                   (3) C පමණි.
(4) A,B පමණි.                                    (5) A,C පමණි.

Ans; 01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *