2020-15-17

විදුර ලක්‍ෂ්‍යය 20.0cm වූ අවිදුර දෘෂ්ඨිකත්වයෙන් පෙළෙන පුද්ගලයෙකු ඔහුගේ දෘෂ්ඨි දෝෂය නිවැරදි කරගැනීමට උපැස් යුවලක් පළදී. එම උපැස් යුවලේ කාචයට අක්‍ෂි කාචයේ සිට දුර 1.50cm කි. ඔහු පැළදිය යුතු කාචයේ වර්ගය හා නාභීය දුර වන්නේ,

(1) නාභීය දුර 20cm වූ උත්තල කාචයකි.
(2) නාභීය දුර 20cm වූ අවතල කාචයකි.
(3) නාභීය දුර 18.5cm වූ උත්තල කාචයකි.
(4) නාභීය දුර 18.5cm වූ අවතල කාචයකි.
(5) ගණනය සඳහා දත්ත ප්‍රමාණවත් නොවේ.

Ans; 04

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *