2020-15-14

කාර්යක්‍ෂමතාව අඩු වුව ද, ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රවලට කුඩා ප්‍රදාන ක්‍ෂමතාවක් යටතේ ඉතා තීව්‍ර ශබ්දයක් නිපදවිය හැකිය. කාර්යක්‍ෂමතාව 1.00% ද, විෂ්කමභය 14cm ද වන ශබිද විකාශකයකින් 90.0dB ක ධ්වනි තීව්‍රතාවක් ඇති කිරීමට ලබාදිය යුතු ප්‍රදාන ක්‍ෂමතාව වන්නේ, (මෙම ධ්වනි තීව්‍රතාව ශබ්ද විකාශකය ආසන්නයේම ධ්වනි තීව්‍රතා අගයයි.)

(1) 0.154 W
(2) 15.4 W
(3) 6.16 x10-3W
(4) 61.6 W
(5) 1.54 x10-3W

 

Ans;  05

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *