2020-15-13

පහත පරිපථයේ සංවෘත විට 30Ω ප්‍රතිරෝධය හරහා සිදුවන ක්‍ෂමතා හානිය කොපමණද?

(1) 1.25 W
(2) 2.5 W
(3) 3.3 W
(4) 6.6 W
(5) 8.3 W

Ans; 03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *