2020-15-11

සරල අවලම්බයක් එහි සමතුලිත පිහිටුම වන o හි සිට h උසින් පිහිටි Q ලක්‍ෂ්‍යයක් වෙත ගෙන ගොස් අතහරී. අවලම්භ බට්ටාගේ ස්කන්ධය m ද, ආවර්ත කාලය 2s ද වේ. අවලම්භ බට්ටා තම පථයේ පහළම ලක්‍ෂ්‍යයේ ඇති විට තන්තුවේ ආතතිය වන්නේ,

 

                                                                     

Ans; 01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *