2020-15-10

තිරස් ගුවන් යානා තටුවක් පසු කරමින් අනාකූල අනවරතව වාත ප්‍රවාහයක් ගලා යයි. තටුව ඉහළින් වාතයේ වේගය 120ms-1 ද තහඩුවට පහළින් වාතයේ වේගය 90ms-1 ද වේ. තටුවේ වර්ගඵලය 20m2 ක් වේ. තටුව දෙපස පීඩන අන්තරය සහ තටුවක් මත මුළු එසවුම් බලය පිළිවෙලින් දෙනු ලබන්නේ, (වාතයේ ඝණත්වය1.3kgm-3)

(1) 1800 Pa 36 kN                              (2) 95 Pa 1.9 kN                 (3) 4095 Pa 81.9 kN (4)2025 Pa 40.5 kN                           (5) 3000 Pa 60 kN

Ans; 03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *