2020-15 -1

බලය x කාලය යන ගුණිතයේ ඒකකවලට සමාන ඒකක ඇත්තේ මින් කවරකටද?
A) ආවේගය B) ක්‍ෂමතාවය C) ගම්‍යතාවය D) කාර්යය

(1) A වලට පමණි.           (2) A,C වලට පමණි.
(3) A,D වලට පමණි.      (4) B,C වලට පමණි.
(5) C වලට පමණි.

Ans; 02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *