2020-12-27

රූපයේ පරිදි ස්කන්ධය 0.5kg වූ කුට්ටියක් තිරස් සැහැල්ලු දුන්නකට එරෙහිව තබා දුන්න 0.2m කින් සම්පීඩනය කර නිදහස් කරයි. නිදහස් කළ පසු කුට්ටිය රළු තිරස් මේසය මත 1m ක දුරක් ගමන් කර නිශ්චලතාවට පත්වේ. දුනු නියතය 100Nm-1  කි. මේසය සහ කුට්ටිය අතර ගතික ඝර්ෂණ සංගුණකය µk වන්නේ,

(1) 0.12
(2) 0.23
(3) 0.35
(4) 0.50
(5) 0.40

Ans;  05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *